Bodový systém

Bodový systém

ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ BODOVÉHO SYSTÉMU

 • Bodový systém se vztahuje pouze na řidiče motorových vozidel.
 • Body jsou stanoveny v příloze zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Body od 1 do 7 bodů se zaznamenávají maximálně do počtu 12 bodů.
 • Body se zaznamenávají za pravomocně uloženou sankci protiprávního jednání (přestupku, trestného činu apod.), které bylo spácháno jednáním zařazeným do bodového hodnocení.591796-img-silnicni-kontrola-dopravni-policie
 • Body se zaznamenávají i za přestupky řešené v blokovém řízení, a to na základě oznámení Policie ČR nebo jiného příslušného orgánu.
 • Dopustil-li se řidič více přestupků nebo trestných činů, spáchaných jednáním zařazeným do bodového hodnocení a projednaných ve společném řízení, zaznamená se počet bodů stanovený pro nejzávažnější z nich.
 •  Body se zaznamenávají v registru řidičů.
 • Nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může proti němu podat námitky. Námitky může podat i proti rozhodnutí o dosažení 12ti bodů. Do doby, než o námitkách pravomocně rozhodne správní orgán, může řídit.
 • Po dosažení 12ti bodů dostane řidič od správního orgánu oznámení a výzvu k odevzdání řidičského průkazu. Řidič musí odevzdat řidičský průkaz nejpozději do 5ti pracovních dnů od doručení výzvy.
 • Pozor: Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno. V případě, že budete řídit vozidlo po této době, dopouštíte se trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 337 trestního zákoníku.
 • Pozor: O vrácení řidičského oprávnění musí řidič (písemně) požádat, jeho obnovení není automatické – např. po uplynutí sankce či trestu zákazu řízení.
 • Řidič smí požádat o vrácení řidičského oprávnění po roce od jeho pozbytí. Pokud mu byl uložen trest nebo sankce zákazu činnosti řízení motorových vozidel delší než 1 rok, může požádat o vrácení až po uplynutí tohoto trestu či sankce.
 • ·Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je potvrzení o přezkoušení z odborné způsobilosti a předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření.
 • Ke dni vrácení řidičského oprávnění se řidiči v registru řidičů odečte 12 bodů.

 

TABULKA BODOVÉHO SYSTÉMU

POČET BODŮ PŘESTUPEK
7 bodů
 • řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem.
 • odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
 • způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby
 • neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci
 • při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno
 • vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno
 • neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života
 • předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno
 • řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz
5 bodů
 • řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec
 • nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu
 • ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
 • ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání
4 body
 • při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky
 • nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě
 • překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů
 • řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění
 • porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6
3 body
 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec
 • nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit
 • překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu
 • řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu
2 body
 • neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil
 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec
 • držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *