Všeobecné podmínky

Všeobecné smluvní podmínky a řád autoškoly

 

  1. Smlouva o výuce a výcviku

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen „žadatel“) se uzavírá dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „zákon“). Uzavřením smlouvy se pro tyto účely rozumí doručení autoškole „Žádosti o přijetí k výuce a výcviku“ řádně vyplněné a podepsané, doložené lékařem potvrzeným „Lékařský  posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zaplacení kurzovného, případně dohodnuté zálohy a zapíše se k výuce a výcviku. Autoškola  Blanka Novotná, se sídlem Čs.armády 1143/199, 691 41 Břeclav, IČ 456 31 191 (dále jen „autoškola“) se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění podle zákona a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č. 167/2002 Sb. (dále jen „vyhláška“).

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která splňuje zákonem stanovené podmínky. Žadatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že je srozuměn s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a řádem Autoškoly Blanky Novotné  Břeclav.

 

  1. Cena a kurzovné

Výše kurzovného je stanoven platným ceníkem umístěným na internetových stránkách www.anautoskola.cz. Kurzovné lze uhradit v hotovosti proti předání daňového dokladu nebo platbu lze provést i  bankovním převodem, kdy identifikací platby je jméno žadatele. V případě dohodnutí splátek bude žadateli umožněno absolvovat tolik praktických jízd, kolik jich bude mít aktuálně uhrazen (výcvik musí být předplacen). Pokud nebude kurzovné uhrazeno, vyhrazuje si autoškola právo neukončit výuku a výcvik a nepřihlásit žadatele na závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti do doby, než  žadatel splní své závazky vůči autoškole.

 

 

  1. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy nebo okamžikem sepsání dohody o předčasném ukončení výcviku. V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit. Na požádání autoškola žadateli v termínu dle dohody, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku. Doklad o absolvované výuce si žadatel vyzvedne osobně na provozovně autoškoly.

 

  1. Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik anebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem anebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu. Autoškola si vyhrazuje právo prověřit stav žadatele při jistých pochybnostech, zda není ovlivněn alkoholem nebo návykovou či omamnou látkou na stanici Policie České republiky. Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele, nebude-li možné po dohodě mezi žadatelem a autoškolou po jeho přerušení a po ukončení zákazu v rámci zákonných podmínek ve výcviku pokračovat.

 

  1. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Žadatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun). Smluvní pokuta bude zaúčtována do závěrečného vyúčtování kurzovného.

 

  1. Praktický výcvik v řízení

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Výcvik probíhá na/ve schváleném cvičném vozidle vybaveném druhým ovládáním, za přítomnosti učitele výcviku. Výcvik v praktické jízdě objednává žák u instruktora. Neúčast omlouvá žák nejméně 24 hodin předem. Za nedostavení se na výcvik bez řádné omluvy bude účtován poplatek 500,- Kč. Místo střídání a nástupu praktické jízdy může instruktor přizpůsobit potřebě autoškoly i žadatele. Základem úspěšné spolupráce je vzájemná komunikace. Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví řádně připraven a ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové a omamné látky apod. Autoškola si vyhrazuje právo prověřit stav žadatele při jistých pochybnostech, zda není ovlivněn alkoholem nebo návykovou či omamnou látkou na stanici Policie České republiky. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

 

  1. Závěrečné zkoušky

Termín ukončení výcviku určuje autoškola, termín závěrečné zkoušky na žádost autoškoly zkušební komisař. Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 3 dny před zahájením zkoušky instruktorovi pomocí e-mailu, SMS nebo telefonicky. Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k první ani opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku nebo neuhradil stanovený poplatek, a žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky. Dále žadatele, který neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.

 

  1. Pojištění

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterým je prováděn výcvik.

 

  1. Závěrečná ustanovení

Autoškola podle možností vyhoví přání žadatele na úpravu studijního plánu. Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

 

V Břeclavi 1. 1. 2019.